Zmiany w programie 500+

Zmiany w programie 500+

Ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z dnia 26 lipca 2017 r.), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. w programie „500 plus” nastąpiło kilka zmian, w tym jedna bardzo istotna dla rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Obecnie ustawodawca zaostrzył kryterium przyznawania takiego świadczenia, chcąc w ten sposób uszczelnić system. Co jednak istotne, nie zmienił ani wysokości świadczenia, ani progu dochodowego, od którego będzie można się o nie starać.

Najważniejsza zmiana, którą objęła nowelizacja, dotyczy uściślenia kwesti dotyczącej przyznawania świadczeń na pierwsze dziecko w przypadku rozwiedzionych rodziców lub żyjących razem w związku partnerskim (nieformalnym). W poprzednich latach bowiem dochodziło do sytuacji, w których, by zmieścić się w progu dochodowym, jeden z rodziców deklarował samotne wychowywanie dziecka i nie uwzględniał dochodów partnera we wniosku, choć faktycznie z nim zamieszkiwał.

Obecnie przy składaniu wniosku rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał wykazać się tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd, ustalającym świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

Nie jest to jednakże nowe rozwiązanie, bowiem z powodzeniem od dawna jest one stosowane w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Nie ulega wątpliwości, iż prawomocny wyrok sądu, czy też ugoda zawarta przed sądem, tudzież mediatorem sądowym, będzie zawierać się w katalogu wskazanym przez ustawodawcę.

Obowiązek alimentacyjny jednakże można ustalić również aktem notarialnym. W sytuacji gdy oboje z rodziców są zgodni, w jakiej wysokości ma jeden z rodziców łożyć na utrzymanie dziecka, wystarczy udać się do notariusza i spisać oświadczenie o zobowiązaniu się do płacenia alimentów periodycznie z zachowaniem terminu płatności. Dodatkowo, by stanowiło to tytuł egzekucyjny, konieczne jest poddanie się w akcie notarialnym egzekucji do wysokości alimentów wymagalnych.

Powyższy zapis stanowi już podstawę, by móc wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny. W sytuacji gdy sąd nada klauzulę wykonalności na akt notarialny, stanowi to tytuł wykonawczy możliwy do egzekucji przez komornika i w mojej ocenie czyni to zadość definicji wskazanej przez ustawodawcę, a więc zatwierdzenia tytułu przez sąd.

W związku z powyższym jest to obecnie najszybsza droga do spełnienia kryteriów z programu „500 plus” dla osób samotnie wychowujących dziecko, a jeszcze nieposiadających tytułu wykonawczego na drugiego z małżonków

Jacek Pałka
adwokat
www.mecenaspalka.pl