Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych – krok wyprzedzający

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego potocznie zwany pozwem o alimenty to dopiero początek drogi do uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy jeden z rodziców uchyla się od łożenia na swoje dziecko. Proces sądowy ustalający obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka z reguły może potrwać kilka do kilkunastu miesięcy. Dlatego wraz z pozwem o alimenty warto jednocześnie złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, bowiem przez ten czas pozwany rodzic zobowiązany będzie już do płacenia alimentów na dziecko.

Wniosek taki może być złożony zarówno w pozwie, ale może być on złożony do sądu jeszcze przed złożeniem pozwu o alimenty (w takim przypadku sąd wyznacza termin, w którym pozew musi zostać złożony pod rygorem upadku zabezpieczenia – art. 733 k.p.c.), lub wniosek taki może zostać złożony już na rozprawie ustnie do protokołu.

Zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu rodzica do zapłaty jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej – najczęściej comiesięcznych rat i jest to wyjątek od reguły wynikającej z art. 731 k.p.c., iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

W sprawach o zabezpieczenia alimentów podstawą wydania przez sąd zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie przez powoda istnienia roszczenia, a przede wszystkim powołanie się na art. 133 k.r.o., iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu (art. 737 k.p.c.) na posiedzeniu niejawnym – jest to niestety jedynie termin instrukcyjny a praktyka pokazuje, iż termin ten się w sądzie wydłuża.

Istotną sprawą znacznie przyspieszającą postępowanie jest fakt, iż sąd wydając postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, a co za tym idzie takie postanowienie wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania zabezpieczającego można składać od razu do komornika celem egzekucji alimentów.

Ważny jest fakt, iż z mocy ustawy zwolniony od obowiązku uiszczania kosztów sądowych jest wniosek o zabezpieczenie alimentów czy to składany osobno, czy też razem z pozwem.

Należy pamiętać przy tym, iż pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego czy wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych składany osobno koniecznie musi odpowiadać wymogom formalnym i zawierać niezbędne elementy, jak m.in.: oznaczenie sądu, dane personalne stron, rodzaj pisma, podpisy, załączniki, odpis wniosku, dokładnie określone żądanie z oznaczeniem wartości przedmiotu sporu, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

Jacek Pałka
adwokat
www.mecenaspalka.pl