PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to jedna z podstawowych gałęzi prawa, która jednocześnie jest jego najrozleglejszą dziedziną. Swym zakresem obejmuje bowiem regulację stosunków prawnych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną. Ponadto w zakres prawa cywilnego wchodzi także sytuacja prawna osób i rzeczy rozumianych jako podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych, prawo cywilne określa również uprawnienia i obowiązki podmiotów wspomnianych stosunków prawnych. Obecnie stosowany system prawa cywilnego jest oparty na następujących ustawach:

 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.),
 2. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późń. zm.),
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późń. zm.),
 4. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późń. zm.).

Kodeks cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawierają regulacje prawne w zakresie prawa materialnego, określając prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów, a także możliwie bezpośrednio i precyzyjnie wskazując kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować. W Kodeksie cywilnym zawarte zostały regulacje określające obowiązki stron umów, zasady ich zawierania, sposób wykonywania i skutki niewykonania podjętych zobowiązań oraz sposoby egzekwowania praw i obowiązków stron. Należy pamiętać, że umowy cywilnoprawne mogą dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości oraz usług. W związku z tym w Kodeksie cywilnym znaleźć można unormowania dotyczące między innymi następujących typów umów:

 • umowa jednostronna,
 • umowa dwustronna,
 • umowa wielostronna,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa rachunku bankowego,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa o dostawę.

 

Warto dodać, że regulacje w Kodeksie cywilnym dotyczą także i tych rodzajów umów, które nie posiadają konkretnej nazwy (tzw. umowy nienazwane). Ponadto to właśnie w Kodeksie cywilnym można znaleźć zapisy na temat najmu, dzierżawy, pożyczek, spadku, testamentu, zachowku, sposobów dziedziczenia i wielu innych kwestii mających zastosowanie w licznych aspektach codziennego życia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy natomiast wydzielono z Kodeksu cywilnego z uwagi na konieczność całościowego uregulowania wszelkich kwestii związanych ze sprawami rodzinnymi. To w tej ustawie zawarte są zapisy dotyczące między innymi:

 • instytucji małżeństwa (oraz rozwiązania umowy małżeńskiej, czyli rozwodu)
 • ustroju majątkowego małżeńskiego,
 • obowiązku alimentacyjnego (alimentów),
 • kurateli i opieki.

 

Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepisy prawa formalnego, można tu również znaleźć procedury działania na etapie sprawy sądowej (między innymi w sprawach cywilnych, rodzinnych czy prawa pracy) oraz na etapie egzekucji komorniczej. Kodeks spółek handlowych zawiera natomiast regulacje w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Nasza kancelaria skutecznie i profesjonalnie reprezentuje powodów lub pozwanych w sprawach z powództwa cywilnego przed sądami powszechnymi. Jest to możliwe dzięki temu, że nasi specjaliści to zawodowi pełnomocnicy, którzy są na bieżąco z najnowszymi nowelizacjami prawa w Polsce. Pozwala nam to zapewnić naszym Klientom fachową pomoc między innymi w następujących rodzajach spraw cywilnych:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów,
 • sprawy o realizację roszczeń z tytułu kar umownych,
 • sprawy o ustalenie prawa,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia,
 • sprawy o ustanowienie lub zniesienie służebności,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o cofnięcie darowizny.

 

Ponadto zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów powszechnie występujących w obrocie cywilnym, a w razie potrzeby pomożemy przygotować i złożyć pozew i apelację w sprawach cywilnych. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu umówienia spotkania – można skorzystać z formularza kontaktowego na stronie lub wysłać wiadomość e-mail czy zadzwonić.