W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Jacka Pałki dochowanie tajemnicy adwokackiej oraz zagwarantowanie poufności i przestrzegania zasady ochrony danych osobowych Klientów jest absolutnym priorytetem. Mając na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego przez przepisy tzw. RODO, poniżej zamieszczone zostają ustalone zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.mecenaspalka.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Jacek Pałka prowadzący Kancelarię Adwokacką w Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława X 1/10 (3 piętro). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji, korespondencji e-mail, pod adresem kancelaria@mecenaspalka.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 607 608 125.
  Administrator jest także właścicielem i operatorem strony internetowej www.mecenaspalka.pl.
 2. PLIKI COOKIES
  Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies, które są obserwowane i analizowane, a na ich podstawie prowadzone są działania remarketingowe. W przypadku niewyrażenia zgody na przedstawione warunki, należy zaprzestać z korzystania z tej strony internetowej i skasować pliki cookies zamieszczone przez stronę na urządzeniu końcowym.
 3. ANALIZA RUCHU NA STRONIE
  Strona internetowa  www.mecenaspalka.pl  korzysta z zewnętrznych narzędzi dostarczanych przez serwis Google, w celu analizy ruchu na stronie. Dane te gromadzone są w dla celów statystycznych. W ramach tych danych nie znajdują się dane osobowe w myśl przepisów RODO.
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW
  Podstawę przetwarzania danych osobowych Klientów stanowi art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW
  Dane Klientów przetwarzane są wyłączenie w celu świadczenia usług prawniczych przez adwokatów zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze, w szczególności przy zachowaniu zasad tajemnicy adwokackiej. Po zakończeniu świadczenia usług dane są archiwizowane zgodnie z przepisami. Zakres przetwarzania danych zależy od rodzaju i zakresu zleconej adwokatowi sprawy. W szczególności przetwarzane są takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Zakres przetwarzania danych zależy także od nałożonych na pełnomocnika obowiązków ustawowych.
  Dane osobowe klientów nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. PRAWA KLIENTÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Prawo do cofnięcia zgody – Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonanie umowy łączącej Klienta z Kancelarią i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu przez niego tej umowy.
  Prawo do sprzeciwu i skargi – Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego.
  Prawo do dostępu – Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także otrzymania ich kopii.
  Prawo do bycia zapomnianym – Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to ciążących na Administratorze obowiązków.
 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Pałki nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. skierowanie pozwu zawierającego dane osobowe klienta do sądu).
  Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Pałki może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom świadczącym na rzez Kancelarii usługi księgowe. Podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi księgowe zapewniają wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  Kancelaria zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów z zachowaniem obowiązków nałożonych przez przepisy tzw. RODO,  a także ustawy Prawo o adwokaturze, w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej. W tym celu Kancelaria Adwokacka Adwokata Jacka Pałki zabezpiecza dane Klientów poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także fizyczne zabezpieczenia przed dostępem do nich przez osoby trzecie.