Pozew o przywrócenie do pracy – podstawowe informacje

Pozew o przywrócenie do pracy – podstawowe informacje

Pracownik, który został niesłusznie zwolniony z pracy, może domagać się od pracodawcy nie tylko odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, ale również złożyć pozew o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia lub pozew o przywrócenie do pracy. Każde z powyższych roszczeń cechuje się własną specyfiką i określonymi wymaganiami, które muszą zostać spełnione, by złożony pozew mógł zostać uznany za ważny. Dziś przyjrzymy się nieco bliżej ostatniej z wymienionych możliwości i wskażemy, jak prawidłowo sporządzić pozew o przywrócenie do pracy.

Kto może złożyć pozew o przywrócenie do pracy?

Warto pamiętać, że wypowiedzenie bez uzasadnienia umowy o pracę na czas nieokreślony to nie jedyny przypadek, w którym pracodawca postępuje wbrew obowiązującym regulacjom prawnym. Pozostałe przypadki to:

 • zwolnienie pracownicy w ciąży,
 • zwolnienie pracownika w przedemerytalnym okresie ochronnym (czyli takiego, który osiągnie wiek emerytalny w ciągu nie więcej niż 4 lat, o ile okres, na
 • jaki dany pracownik jest zatrudniony, umożliwia uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku),
 • zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim (czyli podlegającego szczególnej ochronie zatrudnienia z uwagi na macierzyństwo),
 • zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie (nie ma znaczenia, jakiego rodzaju jest to urlop),
 • zwolnienie pracownika, który jest chroniony na podstawie przepisów szczególnych.

W każdym z tych przypadków pracownik może złożyć pozew do sądu pracy i domagać się w nim przywrócenia na dotychczas zajmowane stanowisko albo odszkodowania. W przypadku, gdy pracownik chce przywrócenia do pracy, musi złożyć pozew w ciągu 14 dni liczonych od daty doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia albo od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Co musi znaleźć się w pozwie o przywrócenie do pracy?

Prawidłowo przygotowany pozew musi zawierać:

 • sprecyzowany tytuł pozwu (konieczne jest określenie, że pozew dotyczy przywrócenia do pracy),
 • dokładne określenie stron (powoda i pozwanego) wraz z dokładnymi danymi adresowymi,
 • jasno określone żądanie przywrócenia do pracy wraz ze wskazaniem, o jakie stanowisko chodzi i na jakich warunkach,
 • jeśli powód domaga się odszkodowania za czas pozostawania bez pracy, pozew musi zawierać żądanie zasądzenia od pozwanego odszkodowania wraz z należnymi ustawowo odsetkami,
 • żądanie obciążenia pozwanego kosztami procesowymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami w tym zakresie,
 • uzasadnienie żądań (zwięzłe i precyzyjne określenie sytuacji, która doprowadziła do rozwiązania umowy o pracę),
 • powołanie dowodów potwierdzających rację powoda,
 • wskazanie załączników (dodatkowa kopia pozwu przeznaczona dla pozwanego oraz kopie wszelkich innych dokumentów, które mogą być istotne dla sprawy),
 • własnoręczny podpis powoda.

Warto pamiętać, że nawet prawidłowo sporządzony pozew nie jest gwarancją odzyskania pracy – jeśli sąd uzna, że nie ma możliwości przywrócenia do pracy lub że jest ono niecelowe i koliduje z zasadami współżycia społecznego, zostanie orzeczone odszkodowanie na rzecz powoda.

Przywrócenie do pracy a odszkodowanie

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i orzecznictwem nie istnieje możliwość zamiany roszczenia o przywrócenie do pracy na odszkodowanie, jednakże sytuacja odwrotna (czyli zamiana roszczenia o odszkodowanie na przywrócenie pracownika do pracy) jest jak najbardziej możliwa. Należy jednak mieć na uwadze, że aby taka zamiana roszczenia doszła do skutku, musi się na nią zgodzić pracodawca.

Jeśli z dowolnych przyczyn powód chciałby wycofać pozew o przywrócenie do pracy przed zakończeniem postępowania, to ma taką możliwość, jednak musi również całkowicie zrzec się roszczeń, a także pokryć wszystkie koszty związane z procesem.