Porady prawne

ABC Testamentu

ABC Testamentu

W polskim systemie prawnym istnieje tylko jeden sposób rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, tj. przez sporządzenie testamentu. Wymogiem ustawowym jest, by testament sporządzony był przez jednego spadkodawcę, tym samym ustawodawca wyłączył możliwość sporządzania testamentów wspólnych, np. razem przez oboje małżonków. (więcej…)

W jakich sytuacjach można złożyć skargę na komornika

W jakich sytuacjach można złożyć skargę na komornika

  1. KTO może złożyć skargę na komornika?Skarga na czynność komornika jest jednym z podstawowych praw ochrony interesów w postępowaniu egzekucyjnym. Ustawodawca dość szeroko określił katalog osób, które mogą złożyć skargę na czynność komornika wskazując w art. 767 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, iż skargę może złożyć zarówno strona postępowania egzekucyjnego, czyli dłużnik lub wierzyciel, ale również inna osoba, której prawa zostały przez czynność egzekucyjną lub zaniechanie komornika naruszone, bądź zagrożone. Powyższe wskazuje, iż każda osoba zagrożona przez czynność lub zaniechanie komornika może złożyć na niego skargę. Wyjątkowe są sytuacje, na które skarga nie przysługuje. Reguluje to art. 767 § 11 k.p.c. wskazując, iż skarga na czynność komornika nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Jest to nowość wprowadzona przez ustawodawcę nowelizacją ustawy, która weszła w życie 8 września 2016 r., bowiem wcześniej takiego ograniczenia nie było i możliwe było złożenie skargi na każdą czynność komornika. (więcej…)