PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Prowadzimy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, m.in. rejestrację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, sporządzanie projektów umów i statutów spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, Sporządzamy lub opiniujemy umowy zawierane przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Reprezentujemy powodów lub pozwanych przed sądami powszechnymi, m.in. w  sprawach o zapłatę, z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów, w sprawach realizacji roszczeń z tytułu kar umownych, w sprawach o ustalenie prawa.