PRAWO CYWILNE

Reprezentujemy powodów lub pozwanych przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o zapłatę, z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów, w sprawach realizacji roszczeń z tytułu kar umownych, w sprawach o ustalenie prawa, dotyczących zasiedzenia, ustanowienie lub zniesienie służebności, w sprawach o ochronę dóbr osobistych, w sprawach o cofnięcie darowizny. Sporządzamy lub opiniujemy umowy powszechnie występujące w obrocie cywilnym.